Krav om politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.


I Troll karateklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle tillitsvalgte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Politiattest skal fremvises Politiattestansvarlig i klubben. Politiattestansvarlig i klubben finner du under oversikten over styremedlemmer.

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Hvordan få politiattest:

Du må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for politiattest.

  1. Fyll ut bekreftelse fra klubben. Den finner du her: Vedlegg til politiattest
  2. Fyll ut søknad om politiattest digitalt her: Søknad om politiattest. Vedlegg bekreftelsen fra klubben.
  3. Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin politiattest til Politiattestansvarlig i klubben så raskt som muligTroll karateklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Med vennlig hilsen
Styret i Troll karateklubb